Thủy pháp Trường sinh trong phong thủy

Nhà ( Đông Nam ) thuộc .

* Phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung trong Bát trạch:

Hướng Tốn thuộc trạch Tốn, nên phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung chính là phối trạch Tốn với các mệnh cung.Untitled

La Bàn minh họa nhà hướng ( Đông Nam ) và

– Người có trạch mệnh tại cung Khảm ở nhà hướng Tốn được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là rất tốt.

– Người có trạch mệnh tại cung Khôn ở nhà hướng Tốn bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là rất xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Chấn ở nhà hướng Tốn được sao Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt. Nhưng do sao Vũ khúc ngũ hành thuộc Kim, khắc hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc, nên từ tốt chuyển thành xấu, kỵ không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Đoài ở nhà hướng Tốn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Càn ở nhà hướng Tốn bị Họa hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh là xấu. Nhưng do hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Lộc tồn Thổ tinh làm giảm hiệu lực hung hại của Lộc tồn nên cũng đỡ xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Ly ở nhà hướng Tốn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt. Nhưng do hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Cự Môn thuộc Thổ, từ tốt chuyển thành xấu không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Tốn ở nhà hướng Tốn được Phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh là tốt.

* của phương vị các cửa trong hệ Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Tốn phương vị Tốn được Vượng tài trong hệ phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên phải hướng Tốn phương vị Ngọ được Tấn tài trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên trái hướng Tốn phương vị Mão  được Thân hôn trong hệ Phúc đức là cung tốt.

* Cát hung trong hệ Nhị thập bát tú đến phương vị của các cửa:

– Cửa chính giữa hướng Tốn phương vị Tốn trong hệ nhị thập bát tú được sao Giác và sao Chẩn là hai sao tốt quản. Ngày tháng năm sao Giác và sao Chẩn xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên phải hướng Tốn phương vị Ngọ bị sao Trương và sao Tinh là hai sao xấu quản. Đến ngày tháng năm sao Trương và sao Tinh xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên trái hướng Chấn phương vị Mão được sao Phòng là sao tốt quản, đồng thời hai phần nhỏ bị sao Tâm và sao Đê quản là hai sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Phòng xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Phòng, ngày tháng năm sao Tâm và sao Đê xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

2

La bàn minh họa nhà hướng Tốn, khai môn tại phương vị Tốn( Đông Nam )

* Thủy pháp Trường sinh trong phong thủy:

Nếu ở hai cung Quý và cung Sửu ( Mộ ) mà có nước chảy đi tức là có Thủy khẩu thì sẽ lập được Thủy pháp trường sinh như sau: Thủy khẩu ở phương vị Sửu được Sinh hướng và Vượng hướng, ở phương vị Thìn được tự Sinh hướng và tự Vượng hướng.

– Dương Kim long cục – Sinh hướng.

– Long quản cục: Canh long.

– Tam hợp cục: Tỵ-Dậu Sửu.

– Cục thế: Long bên trái thu toàn Thủy bên phải.

– Tọa sơn: Càn

– Hướng sinh thái: Trường sinh.

– Hướng thiên bàn: Tốn kiêm Thìn 3 phân. Canh long thuộc Âm long. Tốn hướng là Âm hướng. Âm long lập Âm hướng là thuần Âm không tốt, nên phải lập Tốn kiêm Thìn 3 phân để tránh cô Âm.

– Trước tiên thu Đế vượng Thủy từ Canh Dậu vào Minh đường, rồi thu Lâm quan Thuỷ từ Khôn Thân, thu Quan đới Thuỷ từ Đinh Mùi vào Minh đường.

– Cấm không được thu Mộc dục Thủy từ phương vị Bính vì hương Tốn thu Bính Thủy là phạm Hoàng tuyền.

– Cấm thu Trường sinh Thủy từ cung Tỵ vì Canh long thuộc Đoài long, Tỵ sát Đoài, Canh long thu Tỵ Thủy là phạm Bát sát.

– Thủy khẩu chảy ra ở Quý Sửu là chính Mộ khố tiêu Thủy.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *