hướng Tốn

Thủy pháp Trường sinh trong phong thủy

Untitled Nhà hướng Tốn ( Đông Nam ) thuộc Tốn trạch. * Phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung trong Bát trạch: Hướng Tốn thuộc trạch Tốn, nên phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung chính là phối trạch Tốn với các mệnh cung. La Bàn minh họa nhà hướng ( Đông Nam ) và