phong thủy diên niên

Nhà Diên niên có phương vị Khôn trong phong thủy nhà

Untitled Địa khởi thiên môn, giàu sang thịnh vượng: Theo Dịch Lý phong thủy Quẻ Khôn đại diện cho đất, Quẻ Càn đại diện cho trời. Do đó trong Tài liệu viết:”Địa khởi thiên môn”. Mặt khác Quẻ Khôn và Quẻ Càn kết hợp với nhau được Diên niên, chủ về giàu sang. Vì vậy Nhà ở có cổng Khôn phòng chủ