Chấn trạch

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 4

Untitled Phần thứ nhất: Nhà hướng Mão ( Đông ) thuộc Chấn trạch *Phối hợp hướng Mão với các mệnh cung, chính là phối hợp hướng Chấn với các mệnh cung. – Người mệnh Ly ở nhà hướng Mão được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Ly ở nhà hướng Mão

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 3

Untitled Phần thứ Hai: Nhà hướng Giáp ( Đông ) thuộc Chấn trạch. Phối hợp hướng Giáp thuộc Chấn trạch với các mệnh cung bao gồm: mệnh Càn, mệnh Khảm, mệnh Cấn, mệnh Chấn, mệnh Tốn mệnh Ly, mệnh Khôn, mệnh Đoài trong Bát trạch hoàn toàn giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 2

Untitled Phần thứ Ba: Nhà hướng Ất thuộc Chấn trạch ( hướng Đông ). * Phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung: Khi phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung trong bát trạch hoàn toàn giống với nhà hướng Mão với các mệnh cung đã trình bày ở những bài trước cùng chuyên đề. La Bàn minh họa cho nhà