bếp Khảm

Nhà Phục vị có cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với nhau

Untitled Đất chồng lên đất, phụ nữ cai quản việc nhà: Theo Dịch học Khôn đại diện cho đất, nên sách nói”Đất chồng nên đất”. Quẻ Khôn là quẻ Âm, nên cổng Khôn và phòng chủ Khôn kết hợp với nhau là hai Âm gặp nhau, Âm thịnh Dương suy. Tức là nam giới bị khắc, khó phát triển,do vậy phụ nữ nắm quyền

Nhà Thiên y có thiết kế cổng tại phương vị Khôn

2 Địa trạch tiến tài nhưng hại nhân đinh: Cổng Khôn, phòng chủ Đoài kết hợp với nhau là quẻ Khôn phối hợp với quẻ Đoài được Thiên y. Khôn đại diện cho đất, Đoài đại diện cho đầm, hồ, ao do đó sách viết:” Địa trạch tiến tài”. Nhưng vì quẻ Khôn và quẻ Đoài trong Dịch lý phong thủy đều là quẻ Âm, thuần Âm không có Dương

Nhà Diên niên có phương vị Khôn trong phong thủy nhà

Untitled Địa khởi thiên môn, giàu sang thịnh vượng: Theo Dịch Lý phong thủy Quẻ Khôn đại diện cho đất, Quẻ Càn đại diện cho trời. Do đó trong Tài liệu viết:”Địa khởi thiên môn”. Mặt khác Quẻ Khôn và Quẻ Càn kết hợp với nhau được Diên niên, chủ về giàu sang. Vì vậy Nhà ở có cổng Khôn phòng chủ

Nhà Tuyệt mệnh có cổng tại phương vị Khôn trong phong thủy

Untitled Khôn Khảm trung nam gặp nguy hiểm:Quẻ Khôn và quẻ Khảm phối hợp với nhau là sao Tuyệt mệnh. Khảm ngũ hành thuộc Thủy, Khôn ngũ hành thuộc Thổ. Theo phong thủy, trong nguyên lý sinh –  khắc của ngũ hành thì Thổ khắc Thủy. Theo Dịch lý phong thủy quẻ Khảm đại diện cho trung

Nhà sinh khí có cổng tại phương vị Khôn và phòng chủ Cấn

Untitled Núi lại có đất nên có nhiều điền sản: Quẻ Khôn và quẻ Cấn kết hợp với nhau là sao Sinh Khí. Trong Dịch lý phong thủy Khôn đại diện cho đất, Cấn đại diện cho núi, Khôn và Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, cho nên trong tài liệu viết “có núi lại có đất”. Do Sinh Khí chủ về đất đai, nên sẽ ứng