phương vị của nhà

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 4

Untitled Phần thứ nhất: Nhà hướng Mão ( Đông ) thuộc Chấn trạch *Phối hợp hướng Mão với các mệnh cung, chính là phối hợp hướng Chấn với các mệnh cung. – Người mệnh Ly ở nhà hướng Mão được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Ly ở nhà hướng Mão