phòng chủ Khôn

Nhà Phục vị có cổng Khôn phòng chủ Khôn phối hợp với nhau

Untitled Đất chồng lên đất, phụ nữ cai quản việc nhà: Theo Dịch học Khôn đại diện cho đất, nên sách nói”Đất chồng nên đất”. Quẻ Khôn là quẻ Âm, nên cổng Khôn và phòng chủ Khôn kết hợp với nhau là hai Âm gặp nhau, Âm thịnh Dương suy. Tức là nam giới bị khắc, khó phát triển,do vậy phụ nữ nắm quyền