nhà hướng Giáp

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa phần 3

Untitled Phần thứ Hai: Nhà hướng Giáp ( Đông ) thuộc Chấn trạch. Phối hợp hướng Giáp thuộc Chấn trạch với các mệnh cung bao gồm: mệnh Càn, mệnh Khảm, mệnh Cấn, mệnh Chấn, mệnh Tốn mệnh Ly, mệnh Khôn, mệnh Đoài trong Bát trạch hoàn toàn giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung