hướng Thìn

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú và hệ Phúc đức của các cửa

Untitled Nhà hướng Thìn thuộc Trạch Tốn * Phối hợp hướng Thìn với các cung mệnh trong Bát trạch: – Người có trạch mệnh là cung Khảm ở nhà hướng Thìn được Sinh khí thuộc sao Tham Lang Mộc tinh là rất tốt. – Người có trạch mệnh tại cung Khôn ở nhà hướng Thìn bị Ngũ quỷ thuộc