anh hùng hào kiệt

Nguyên nhân những quý địa sản sinh ra các anh hùng hào kiệt dài mấy ngàn năm lịch sử

nui-tan-vien Đất Việt quả thật là nhiều quý địa. Chỉ tính từ Ninh Bình trở ra mà đã có tới 27 ngôi đất kết Đế vương, hơn 2000 ngôi kết công hầu khanh tướng. Ngày nay lãnh thổ nước ta đã vượt qua Ninh Bình rất xa vào phía Nam với một đại cán long nữa