hướng nhà sinh khí

Nhà sinh khí có cổng tại phương vị Khôn và phòng chủ Cấn

Untitled Núi lại có đất nên có nhiều điền sản: Quẻ Khôn và quẻ Cấn kết hợp với nhau là sao Sinh Khí. Trong Dịch lý phong thủy Khôn đại diện cho đất, Cấn đại diện cho núi, Khôn và Cấn ngũ hành đều thuộc Thổ, cho nên trong tài liệu viết “có núi lại có đất”. Do Sinh Khí chủ về đất đai, nên sẽ ứng